Pyre - Python 静态检查工具

查看原文

Pyre 可以为 Python 3.5+ 程序提供静态检查,前提是代码中标注了 type hint,由于 Python 的类型只是标记,要想真正检查出问题还得上这类工具。

使用:

$ pip install pyre-check
$ cd /path/to/proj
$ pyre init
$ pyre check